Theus (Matthias) Landenberger & Apollina Faigele
Home ] Up ]

 

THEUS (MATTHIAS) LANDENBERGER & APOLLINA FAIGELE were the parents of Andreas Landenberger.  APOLLINA FAIGELE was the daughter of Endris FAIGELE.

References:
German correspondence

HOME